Elfelejtett jelszó
Kérjük adja meg e-mail címét. Majd az e-mailben kapott linkre kattintva megadhatja új jelszavát.
Archívum
Címkék

T/10536. számú törvényjavaslat - A temetkezési törvényt érintő módosítások

magyar-kozlony-logo.jpg

Sokak kérésére közzéteszük a T/10536. számú törvényjavaslatot, amely Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló előterjesztésben a 65 - 75. § közötti fejezet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításával foglalkozik.

T/10536. számú törvényjavaslat
Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról
Előterjesztő: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
Budapest, 2016. május

8. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosítása

40.§

A statisztikáról  szóló  1993.  évi  XLVI.  törvény 10. § (4)  bekezdésében  az  „orvos” szövegrész  helyébe  az  „orvos,  az eltemettetésre kötelezett  személy  megbízása  alapján  az elhalálozással kapcsolatos ügyintézés során az eltemettető képviseletében eljáró temetkezési szolgáltató” szöveg lép.

15. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

65. §

(1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 25. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Temetkezési szolgáltatási tevékenység:)
„b) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való előkészítése,”
(2) A temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 25.§-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó temetkezési szolgáltató az eltemettetésre kötelezett személy megbízása alapján az elhalálozással kapcsolatos ügyintézés során  az  egészségügyi  intézmény,  valamint  az  állami  és  önkormányzati  szervek  előtt  az eltemettetésre kötelezett személy képviseletében eljár.
(5) A temetkezési szolgáltatót a (4) bekezdésben meghatározott tevékenységéért külön díjazás nem illeti meg.

66. §

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény a következő alcímmel egészül ki:
„Temetkezési szolgáltatásért felszámítható díj 28/A.  §  A  temetkezési  szolgáltató  a  25.  §  (1)  bekezdése  szerinti  szolgáltatásoknál  a  szerződéstől történő elállás vagy a szerződés felbontása esetére az eltemettetésre kötelezett személy részére foglalót, kötbért vagy egyéb szerződési biztosítékot nem köthet ki.”

67. §

A temetőkről  és  a temetkezésről szóló 1999.  évi  XLIII.  törvény „Temetkezési szolgáltatásért felszámítható díj” alcíme a következő 28/B.§-sal egészül ki:
„28/B. § (1) A temetkezési szolgáltató a 25. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységéért a Kormány rendeletében meghatározott tartalmú és formátumú számlát állít ki.
(2) Temetkezéssel összefüggésben a temetkezési szolgáltató a 25. § (1) bekezdésében foglalt szolgáltatási elemeken kívül a Kormány rendeletében meghatározott tevékenységért vagy termékért számíthat fel díjat.
(3) A 25. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatásért megállapítható díj legmagasabb összegét a Kormány rendelete állapítja meg.”

68. §

(1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 30.§ (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A  temetkezési  szolgáltatási  tevékenység  folytatását  a  temetkezési  szolgáltatást engedélyező hatóság annak engedélyezi,)
„e)  aki  saját  maga,  gazdálkodó  szervezet  esetében,  akinek  vezető  tisztségviselője rendelkezik  a  Kormány  rendeletében  meghatározott  szakmai  képesítéssel  és  megfelel  az abban meghatározott feltételeknek,”
(2) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 30. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
(A  temetkezési  szolgáltatási  tevékenység  folytatását  a  temetkezési  szolgáltatást engedélyező hatóság annak engedélyezi,)
„f)  aki  vagy  gazdálkodó  szervezet  esetében, amelynek vezető  tisztségviselője  a temetkezési  szolgáltatásokat  engedélyező  hatóság  31.  §-a  szerinti  nyilvántartásában  nem szerepel.”

69. §

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény a következő 31.§-sal egészül ki:
„31. § (1) A temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság (e § alkalmazásában a továbbiakban: hatóság) a temetkezések szabályszerű megvalósítása, az átlátható gazdálkodás rendjének betartása, a szolgáltatók szabályszerű működésével a kegyeleti jog gyakorlásának biztosítása érdekében nyilvántartást vezet azon személyekről
a)akinek a hatóság a 30. § (1) bekezdése szerinti engedélyét azért vonta vissza, mert nem rendelkezett e törvény szerinti megfelelő pénzügyi teljesítőképességgel,
b)aki olyan gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, amelynek a 30. § (1) bekezdése szerinti engedélyét a vezetése alatt a hatóság azért vonta vissza, mert nem rendelkezett e törvény szerinti megfelelő pénzügyi teljesítőképességgel.
(2)    Az (1)  bekezdés  szerinti  nyilvántartás az érintett  személy természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és – az (1) bekezdés b) pontja szerinti
személy esetén – a gazdálkodó szervezet nevét és székhelyét tartalmazza.
(3) A hatóság a (2) bekezdésben megjelölt adatokat az (1) bekezdés szerinti engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 évig kezeli.”

70. §

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 33.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a temetkezési szolgáltatónak meg nem fizetett köztartozása van, a z (1) bekezdés a)  pontjában  szereplő adatokról  nyilvántartást  vezető  hatóság  értesíti
erről  a  tényről a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóságot.”

71. §

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a temetkezési szolgáltatásért kiállítható számla tartalmát és formátumát,
b)  a  temetkezéssel  összefüggésben  a  temetkezési  szolgáltató  által  végezhető  egyéb tevékenységek és termékek körét,
c) a 25. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatásért megállapítható díj legmagasabb összegét rendeletben állapítsa meg.”

72. §

A  temetőkről  és  a  temetkezésről  szóló  1999.  évi  XLIII.  törvény 45.  §-a  helyébe  a következő rendelkezés lép:
„45.  §  (1)  Ez  a  törvény  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló,  2006.  december  12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) A 28/B. §-nak a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

73. §

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény a következő 46.§-sal egészül ki:
„46. § (1) A 2017. január 1-jén a 30. § (1) bekezdés szerinti engedéllyel rendelkező szolgáltató a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi .... törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 30. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott feltétel meglétét 2019. július 1-jéig köteles igazolni.
(2) A Módtv2.–vel megállapított 31. § szerinti nyilvántartásba a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság azon személyeket veszi nyilvántartásba,
a) akiknek engedélyét,
b)  gazdálkodó  szervezet  vezető  tisztségviselője  esetén,  akinek  vezetése  alatt  álló gazdálkodó szervezet engedélyét 2016. augusztus 31-ét követően vonta vissza.”

74. §

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 1.   30.§  (3)  bekezdésében  a  „(4)  bekezdésben”  szövegrész  helyébe  a  „bűnügyi nyilvántartási  rendszerről,  az  Európai  Unió  tagállamainak  bíróságai  által  magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló törvényben (a továbbiakban: Bnytv.)” szöveg,
2. 30.§  (3)  bekezdés  b)  pontjában  a  „vezetőjének”  szövegrész  helyébe  a  „vezető tisztségviselőjének” szöveg,
3. 30.§ (7) bekezdésében a „(4) és (6) bekezdés alapján megismert” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételt igazolására szolgáló” szöveg lép.

75. §

Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 30.§ (2) bekezdés b) pontjában a „valamint a törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti vagyoni biztosítékkal” szövegrész.